Trang Vấn Đáp

     Kính thưa Quý Cộng đoàn dân Chúa,  

  Kể từ đầu Mùa Chay năm nay, 2011, Website của Giáo xứ xin giới thiệu Mục Vấn Đáp về Tín Lý và Gia Đình.

     Khởi đầu, xin Quý Cộng đoàn dân Chúa gởi những thắc mắc thuộc hai lãnh vực trên về email: banvandapgx@dmhcg.org.  Chúng tôi sẽ tuần tự tìm câu trả lời thích hợp với giáo lý và đức tin Công Giáo.  Những câu trả lời sẽ được đăng trên diễn đàn nầy theo thứ tự nhận được.  

    Trân trọng,   

 Ban Điều Hành Website Giáo Xứ

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com