Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Hi Các Bà M Công Giáo

 

I. Giới Thiệu:

  H ội Các Bà Mẹ Công Giáo là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành dành riêng cho các người Mẹ Công Giáo như phương thế hữu hiệu giúp thánh hóa bản thân, gia đình và góp phần đắc lực xây dựng Giáo Xứ.

II. Mục Đích:

  Mục đích của Hội là giúp các người Mẹ Công Giáo:

  • thăng tiến đời sống nội tâm và nỗ lực thánh hóa bản thân hầu trở nên người Mẹ đạo đức và gương mẫu trong gia đình và ngoài xã hội;
  • cùng học hỏi và tương trợ lẫn nhau trong sứ mạng bảo toàn gia đình trong hạnh phúc và thánh thiện để cùng Giáo Hội xây đắp nền văn minh tình thương;
  • cùng nhau phát huy tinh thần đạo đức chân thật bằng cách noi gương Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa;
  • cùng liên đới trong trọng trách dạy dỗ và khẩn cầu cho con cháu được sống đức tin vững vàng và trung thành trong bậc sống của mình.

III. Ân Huệ Thiêng Liêng:

  Đức Giáo Hoàng rộng ban Ơn Đại Xá cho các Hội Viên trong ngày lễ tuyên hứa gia nhập Hội và 12 ngày lễ khác trong năm.

IV. Điều Kiện Gia Nhập Hội:

  Hội viên là tất cả quý Chị, quý Bà đã lập gia đình, đặc biệt những người mẹ trẻ cần nhiều nâng đỡ trong sứ mạng làm Mẹ. Muốn gia nhập Hội, xin liên lạc:

  Bà Vũ Thị Sen, Hội Trưởng đương nhiệm 310-598-8302 , hay Văn Phòng Giáo Xứ 972-414-7073.

V. Thành Lập:

  Hội Các Mẹ Công Giáo tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được thành lập và hoạt động từ năm 1992.

VI. Đơn Xin Gia Nhập Hội -

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com